Favorites

Termeni și condiții de închiriere auto Cluj - Pro Rent A Car Cluj

Autoturismul se închiriaza în conformitate cu termenii si condițiile contractului de inchiriere auto.

1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE AUTO

1.1 Pentru a putea închiria o mașină, de la Pro Rent A Car, CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 18 luni și să prezinte în original un document de identitate, valabile și emise pe numele acestuia. În cazul autoturismelor din clasa premium, CLIENTUL trebuie să dețină permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 24 luni.

1.2 Pentru situația în care CLIENTUL deține un permis cu altă scriere decât în alfabetul latin iar legislatia impune permis internațional, CLIENTUL are obligația să dețină un astfel de permis. LOCATORUL nu răspunde pentru validitatea permisului internațional. Orice daune aduse pentru Pro Rent A Car Cluj ce derivă din lipsa sau nevaliditatea permisului internațional vor fi în răspunderea exclusivă a CLIENTULUI.

1.3 Pentru a închiria și a conduce un autoturism în condițiile standard de la Pro Rent A Car Cluj, vârsta minimă obligatorie este de 21 de ani, respectiv 23 de ani în cazul autovehiculelor din categoria premium. În cazul mașinilor închiriate de la Pro Rent A Car Cluj, din clasa standart atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, trebuie să dețină obligatoriu un permis de conducere valid, valabil de minim 18 luni pentru a închiria un autoturism în condițiile standard si respectiv 24 luni condițiile premium.

1.4 Fiecare mașină închiriat de la Pro Rent A Car Cluj se conduce pe teritoriul României fără limită de km, excepție făcând situațiile în care autoturismul se închiriază pe o perioadă mai mică de 3 zile, caz în care există o limită zilnică de 300km/zi. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).În afara teritoriului României, autoturismul închiriat se conduce cu limită de 300 de km indiferent de numărul de zile închiriate. Pentru depășirea limitelor de km/zi se va percepe o taxă de 10 Euro/ 100km. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2. PLATA/ REZERVAREA MAȘINII:

2.1 Tarifele includ: Asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), Rovinietă, Asistență, Mentenanță Autoturism, anvelope adecvate, în funcție de anotimp (anvelope adecvate sezonului de iarnă și anvelope adecvate sezonului de vară), suport tehnic 24h/24h.
Tarifele sunt exprimate în EURO și sunt calculate în funcție de clasa, model și perioada de închiriere.

2.2 Tariful nu include: costul carburanților, taxe de drum (altele decât Rovinieta, inclusă în prețul închirierii), orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi, etc. Plata acestor sume revine în sarcina CLIENTULUI. Orice amendă rezultată în timpul închirierii autoturismului se va imputa direct CLIENTULUI conform condițiilor contractuale agreate prin prezentul Contract de închiriere la care se va adauga o taxă de administrare de 40 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2.3 Rezervarea unei mașini este considerată certă doar după acceptul echipei Pro Rent A Car Cluj, în urma verificării disponibilității și verificare eligibilității conducatorului auto (CLIENTULUI) în baza documentelor transmise de acesta prin e-mail/ WhatsApp/ mesaj/ orice sau alt modalitate electronică de comunicare.

2.4 Dacă la momentul livrării nu este disponibil un autoturism din clasa/ categoria pentru care s-a confirmat rezervarea, atunci se va pune la dispoziția CLIENTULUI un autoturism similar sau din clasa imediat superioară clasei din care făcea parte autoturismul inițial rezervat, fără costuri adiționale. În cazul în care la momentul livrării Pro Rent A Car Cluj nu poate asigura niciuna din cele două variante menționate mai sus, acesta va oferi spre folosința CLIENTULUI un autoturism disponibil din flota sa, asigurând mobilitatea acestuia.

3. LIVRARE/ PRELUNGIRE/ RETURNARE AUTOTURISM:

3.1 Livrările autoturismelor se fac la locațiile pe care le deține Pro Rent A Car Cluj sau la locația comunicat de CLIENT contra cost. Pentru livrările efectuate în aeroport asigurăm cu titlu gratuit serviciul de transport tuturor clienților, de la Terminalul Plecări al aeroportului punctul de lucru aflat în imediata vecinătate a aeroportului și viceversa.

3.2 Mașina închiriată va fi predat împreună cu o copie conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare (talon) pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

3.3 Mașina se livrează în stare bună de funcționare, curată și igienizată și fără defecțiuni mecanice.

3.4 CLIENTUL se obligă să returneze Autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în stare bună (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de închiriere auto. Nu se acceptă reclamații/ obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.5 Orice întârziere față de momentul specificat pentru returnarea Autoturismului în Contractul de închiriere poate atrage obligarea la plata unei noi zile de închiriere și la declararea la Poliție a furtului Autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică în scris/telefonic intenția sa de a prelungi perioada de închiriere, caz în care are obligația să efectueze plata pentru noua perioadă de închiriere înainte de expirarea perioadei de închiriere aflată în desfășurare.

3.6 Prelungirea Contractului este posibilă doar cu acordul Pro Rent A Car Cluj. Cererea CIENTULUI de prelungire trebuie să fie transmisă în scris la adresa de e-mail abprocars@gmail.com sau telefonic la numarul +40 741 130 272 cu cel puțin 24 de ore anterior expirării perioadei de închiriere agreate.
Tariful comunicat pentru chiria aferentă prelungirii se achită în termen de maxim 12 ore pana la începerea perioadei de prelungire. Pro Rent A Car Cluj va putea modifica oferta sa comercială, respectiv tipurile de tarifare şi cuantu acestora, actualizând aceste informații și comunicându-le Locatarului în momentul solicitării de prelungire a perioadei contractuale, Locatarul fiind liber în a decide dacă doreşte să beneficieze de oferta comercială şi să extindă perioada contractuală, în noile condiții sau nu. În orice situație, Locatarul înțelege că orice modificare a perioadei contractuale va putea fi efectuată doar în condițiile comerciale care fac parte din noua ofertă a Pro Rent A Car Cluj la momentul cererii.

3.7 În cazul în care solicitarea de prelungire poate fi acceptată, Pro Rent A Car Cluj va confirma CLIENTULUI posibilitatea prelungirii perioadei contractuale prin transmiterea spre semnare a actului adițional, precum și a facturii aferente. În situația în care CLIENTUL nu are posibilitatea să retransmită în timp util echipei Pro Rent A Car, actul adițional semnat, Contractul se consideră prelungit în baza confirmări încasării chiriei aferente perioadei de prelungire, conform tarifului comunicat de Pro Rent A Car Cluj.

3.8 În cazul în care Pro Rent A Car Cluj nu a confirmat CLIENTULUI posibilitatea prelungirii Contractului sau CLIENTUL nu a achitat chiria aferentă perioadei de prelungire conform tarifului și în termenul comunicat de Pro Rent A Car Cluj, Contractul de închiriere auto nu se consideră prelungit, iar CLIENTUL este obligat să restituie autoturismul la termenul agreat inițial, în caz contrar Pro Rent A Car este îndreptățit să sesizeze Organele de Poliție.

3.9 În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, LOCATORUL nu înapoiază mașina la data restituirii, adică ultima zi a duratei Contractului de închiriere auto, Pro Rent A Car Cluj are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura dublul chiriei aferente perioadei cuprinse între ultima zi a duratei contractului și ziua în care mașina închiriata a fost restituit efectiv către Pro Rent A Car Cluj.

3.10 Pentru evitarea oricărui dubiu, CLIENTUL declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.11 Returnarea mașinii închiriate va fi realizată la data, ora și locația stabilită în Contractul de închiriere auto. ( Părțile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

4. UTILIZAREA MAȘINII

4.1 CLIENTUL își asumă răspunderea totală (contravențională, civilă și penală) pentru nerespectarea prevederilor contractuale stipulate în Contractul de închiriere auto și în legislația în vigoare la momentul semnării acestuia.

4.2 CLIENTUL se angajează să conducă mașina închiriată respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism drumurile publice și acceptă și declară în mod expres că mașina închiriată nu va fi utilizat:

(a) în contradicție cu regulile de trafic, vamale, legale etc;
(b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
(c) în timp ce șoferul mașinii închiriate este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;
(d) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală sau la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;
(e) pe drumuri semnalate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificate în talonul mașinii;
(f) în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă;
(g) în orice alte situații de natură să prejudicieze echipa Pro Rent A Car Cluj.

4.3 Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniței fiind posibilă doar în cazul în care Pro Rent A Car Cluj își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru, prin achitarea unui taxe cuprinse între 50 și 250 EURO. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală)

4.4 În cazul în care autoturismul este folosit în afara granițelor României fără acordul scris a Pro Rent A Car Cluj, folosirea acestuia va fi considerată furt și va fi declarată la Organele de Poliție competente. Pro Rent A Car Cluj își rezervă dreptul să perceapă o taxă de 300 EURO/ zi până la data recuperării autoturismului. În afara teritoriului României CLIENTUL nu beneficiază de asistență rutieră, prin urmare, acest serviciu nu este inclus în costul închirierii. Costul repatrierii Autoturismului până la granița României va fi suport exclusiv și integral de către CLIENT. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

4.5 Autoturismul nu poate fi condus decât de către semnatarul Contractului de închiriere auto sau de către șoferii adiționali specificați la momentul semnării contractului. Nerespectarea acestei clauze îndreptățește Pro Rent A Car Cluj să solicite CLIENTULUI, iar CLIENTUL este de acord să achite LOCATORULUI daune în cuantum de 1000Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

4.6 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile înăuntrul mașinii închiriate. Nerespectarea prezentei clauze va atrage răspunderea exclusivă a CLIENTULUI pentru orice prejudiciu generat.

4.7 În caz de defecțiune sau orice altă avarie, reparația mașinii închiriate trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de către Pro Rent A Car Cluj, numai cu știința, acordul și în baza instrucțiunilor echipei tehnice Pro Rent A Car Cluj. Orice reparație efectuată fără aprobarea echipei tehnice Pro Rent A Car Cluj îndreptățește Pro Rent A Car Cluj să solicite daune CLIENTULUI pentru orice prejudicii aduse mașinii închiriate dar nu mai puțin de 1000Euro

4.8 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu mașina închiriată. Nerespectarea prezentei clauze va atrage răspunderea CLIENTULUI pentru orice prejudiciu generat.

4.9 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică +40 741 130 272 și se obligă a informa fără întârziere echipa Pro Rent A Car Cluj, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile necesare.

5. ASIGURĂRI/ RESPONSABILITĂȚI:

5.1 Mașina închiriată este asigurată pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de închiriere auto. Prin semnarea Contractului de închiriere auto, CLIENTUL acceptă termenii și condițiile de asigurare cu franciză (Collision Damage Waiver – CDW) cuprinse în Secțiunile 4 și 6 prin care se reduce, indiferent de partea culpabilă pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitat financiară a acestuia la o sumă minimă obligatorie pentru furtul sau avarierea autovehiculului închiriat. Sumă minimă obligatorie este echivalentul garanției ce face obiectul Secțiunii 6 de mai jos.

5.2 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de închiriere auto și nici nu este acoperită de asigurarea mașinii închiriate.

5.3 În cazul în care, ca urmare a utilizării autotursmului, se ridică pretenții față de Pro Rent A Car Cluj, CLIENTUL îl va exonera societatea de orice răspundere în măsura maximă permisă de lege. Pro Rent A Car Cluj nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

5.4 În caz de accident, furt ori distrugerea Autoturismului din culpa CLIENTULUI (exclusivă sau comună), faptă contravențională sau penală confirmată de către autoritățile competente, CLIENTUL răspunde și cu suma reținută cu titlu de Garanție.

5.5 CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele (directe și/sau indirecte), costurile și/sau prejudiciile produse dacă șoferul se află sub influența alcoolului, al drogurilor sau a altor substanțe ilegale, dacă nu s-a respectat oricare condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

5.6 În cazul nereturnării mașinii închiriate la data prevăzută în Contract sau a utilizării mașinii cu depășirea duratei de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens de la Pro Rent A Car Cluj, CLIENTUL își asumă responsabilitatea totală (contravențională, civilă și penală), obligându-se să plătească închirierea autovehiculului până la data recuperării sau returnării acestuia și să achite toate cheltuielile către Pro Rent A Car Cluj pentru recuperarea mașinii închiriate, inclusiv cheltuieli avocațiale și să plătească acestuia daune în cuantum agreat de comun acord de către părți de 5000Euro. LOCATORUL va considera nereturnarea autoturismului și neprelungirea duratei Contractului de închiriere ca echivalând cu furtul mașinii închiriate, faptă penală ce constituie infracțiune și care se sancționează conform legislației în vigoare de către organele penale competente. Expirarea termenului prevăzut în prezentul Contract de închiriere auto pentru returnarea autovehiculului atrage totodată și încetarea valabilității asigurării mașinii închiriate.

5.7 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și contravențional. În cazul producerii unui furt CLIENTUL are obligația să predea cheile autovehiculului precum și documentul justificativ al săvârșirii furtului eliberat de Poliție (procesul-verbal).

6. GARANȚIA/ SERVICIUL LIMITAT/ RISC 0:

6.1 La întocmirea Contractului de închiriere, CLIENTUL este de acord cu blocarea unei Garanții cu o valoare între 200 Euro și 2.000 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

6.2 Suma blocată cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) mașinii rezervate, evidențiată în Contractul de închiriere, CLIENTUL cunoscând și agreând expres valoarea Garanției anterior încheierii Contractului de închiriere auto.

6.3 Transportul animalelor în mașinile închiriate se va efectua doar dacă acestea sunt plasate în accesorii pentru transport animale (huse, cuști de transport speciale, grilaje de protecție, genți și altele).

6.4 Garanția îi va fi returnată integral CLIENTULUI, dacă:

(a) autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Contractul de Închiriere, secțiunea Livrare/ Retur Autoturism în termen de maxim 72 de ore de la data returnării mașinii închiriate;
(b) în caz de avarii/ daune ale autotursimului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare justificative pentru situația respectivă și care atestă nevinovăția acestuia;
(c) autoturismul este returnat în stare corespunzătoare (cu titlu de exemplu, mașina nu este excesiv de murdar);
(d) mașina închiriată a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de închiriere auto sau în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism;
(e) accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în secțiunea de Livrare/Returnare Autoturism.

6.5 Garanția va fi reținută integral în cazurile în care:

(a) Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate, cauciucuri defecte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în secțiunea Livrare/ Returnare Autoturism. Clientul declară în mod expres că este de acord cu această metodă;
(b) CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia;
(c) Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul când CLIENTUL înștiințează echipa Pro Rent A Car Cluj și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
(d) În momentul returnării mașinii închiriate, starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii din cauza utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de către CLIENT, fie constatate prin evaluarea mașinii în service autorizat în cel mult 72 de ore lucrătoare de la momentul returnării, CLIENTUL având dreptul de a fi informat prin e-mail/ WhatsApp/ mesaj sau altă modalitate electronică de comunicare, despre momentul și locul efectuări evaluării, la care are dreptul să participe;
(e) În cazul în care autoturismul închiriat este returnat cu daune, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/ Returnare Auto, în secțiunea Livrare, CLIENTUL are obligația să prezinte la returnarea autoturismului Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări), precum și Autorizația de Reparație (toate conținând semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției Poliție). În caz contrar întreaga sumă reprezentând garanție va fi încasată de către Pro Rent A Car Cluj.

6.6 Serviciul Limitat se remarcă printr-o asigurare complementară facuta asupra autoturismului închiriat inclusă opțional; implică eliminarea incovenientului plății unei garanții întregi; ofera beneficiul de a scădea garanția dumneavoastră la cel mult sau egal cu 100Euro indiferent de clasă/ modelul de mașină închiriat, astfel riscul dumneavoastră in caz de daună sau furt este limitat la 100Euro.

6.7 Serviciul Risc 0 se remarcă printr-o asigurare complementară facuta asupra autoturismului închiriat inclusă opțional; implică eliminarea inconvenientului plății unei garanţii; oferă beneficiul maxim de a nu mai plăti nimic în plus cand mașina a fost avariata din vina CLIENTULUI, excepție făcând cazurile în care asigurarea CASCO a autoturismului nu acopera defecțiunile sau alte avarii de orice natură.
Trebuie să acoperiți toate cheltuielile pagubelor evidențiate în devizul de reparație eliberat de către un service auto autorizat, indiferent dacă ați achiziționat sau nu una dintre asigurarile complementare, in urmatoarele situații:

(a) dacă CLIENTUL este implicat într-un accident rutier și se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene (stupefiante);
(b) dacă la returnarea autoturismului se constată că elementele interiorului au suferit avarii (deteriorarea bordului, display-ului, tapițeriei, volanului, etc.) care nu sunt acoperite de asigurarea CASCO pe care mașina inchiriată o deține;
(c) dacă la returnarea autoturismului se constată că autoturismul a suferit alte avarii, de orice natura, care nu sunt acoperite de asigurarea CASCO pe care autoturismul inchiriat o deține.

7. ACCIDENTE/INCIDENTE, AVARII SAU FURT:

7.1 În caz de accident/ incident sau furt/ tentativă de furt dovedită printr-un document oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații:

(a) să nu abandoneze Autoturismul și să respecte legislația în vigoare privind părăsirea locului accidentului;
(b) să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;
(c) să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul / incidentul, în vederea constatării accidentului/ incidentului și întocmirii formelor legale;
(d) să anunțe personalul Pro Rent A Car Cluj despre producerea oricărui accident/incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă pagubă este doar parțială, la numărul de asistentă NON STOP +40 741 130 272, în maxim 6 ore de la producerea accidentului/incidentului;
(e) să obțină de la Poliție Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări) și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție).
(f) să predea LOCATORULUI cheile autoturismului, precum și actele enumerate la punctul anterior (punctule);
(g) să predea LOCATORULUI, la returnarea autovehiculului, Declarația de accident/incident (aflată în torpedoul mașinii completată conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/ accidentul cu mașina închiriată.

8. TAXE/PENALIZARI:

8.1 Primele doua ore de întârziere față de ora returnării specificată in Contractul de închiriere auto sunt gratuite. Întârzierea cu mai mult de 2 ore se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere, plus echivalentul serviciilor adiționale, la tarifele stipulate în Contractul de închiriere auto.

8.2 Prețul de închiriere și de asemenea Garanția sunt puse la dispoziția CLIENTULUI în Contractul de închiriere auto și vor fi plătite în avans la Livrarea mașinii. Garanția percepută la data închirierii nu poate, sub nici o formă, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea Pro Rent A Car Cluj și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de închiriere auto. În cazul în care CLIENTUL nu achită factura la data emiterii, acesta va achita penalități de 0,5% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate depăși debitul principal.Dispozițiile Art. 5.7. de mai sus sunt de asemenea pe deplin aplicabile.

8.3 Dacă Autoturismul se returnează înainte de expirarea duratei de închiriere, sumele plătite în avans nu se returnează. Pro Rent A Car Cluj va oferi CLIENTULUI, în scop de fidelizare, un voucher echivalent cu valoarea neutilizată ce va putea fi folosit în termen de 12 luni de la emiterea acestuia.

8.4 Taxele de parcare, taxele speciale de drum, amenzile sau orice alte taxe sunt suportate în totalitate de către CLIENT.

8.5 Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 100 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).Noțiunea excesiv de murdar reprezintă situația în care mașina închiriată necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin mașină, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc. De-asemenea, la exterior, în cazul în care autoturism nu poate fi inspectat pentru depistarea eventualelor daune/zgârieturi, se va percepe o taxă de spălare în valoare de 10 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate. În cazul în care Autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 100 Euro către Pro Rent A Car Cluj. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

În cazul în care Autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse. CLIENTUL va achita toate pagubele produse autovehiculului, evidențiate în devizul de reparație eliberat de un service autorizat, taxa de administrare (reprezentând costuri administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe etc. pentru gestionarea și rezolvarea situației) și perioada imobilizare. Asigurările Autoturismului NU ACOPERĂ daunele provocate din cauza fumatului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

8.6 Alte taxe sau penalități: Pierderea cheilor = 150 Euro; Pierderea Documentelor = 100 Euro; Pierderea accesoriilor = 70 Euro; Refuzul de a completa Declarația de accident/incident = 150 Euro. În cazul în care Autoturismul nu este returnat în data și locația stabilită în Contractul de închiriere, LOCATARUL (CLIENTUL) va suporta în totalitate costurile de recuperare a autovehiculului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

ACORD EXPRES ȘI NEECHIVOC DE DEBITARE ULTERIOARĂ A CARDULUI BANCAR

Pro Rent A Car Cluj își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al CLIENTULUI penalități, taxe, daune produse Autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, taxe neachitate, perioada în care Autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse (se calculează numărul de zile imobilizate înmulțit cu tariful zilnic achitat în rezervarea inițială) plus o taxă fixă de administrare în valoare de 40 Euro. CLIENTUL își dă totodată acordul ca ulterior Pro Rent A Car Cluj să poată încasa de pe cardul bancar al acestuia în termen de 6 luni de zile de la semnarea Contractului de închiriere auto, toate sumele prevăzute în Contractul de închiriere auto și datorate de către CLIENT în strictă conformitate cu clauzele contractuale.

9. JURISDICTIE/ VALIDITATE:

9.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de închiriere auto și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanțele competente de pe raza teritorială a Judecătoriei Sectorului 2 București sau Tribunalul București, în funcți competența materială, ca primă instanță de fond.

9.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de închiriere auto este guvernat de legile în vigoare din România și orice demers juridic se va desfășura în România.

10. DIVERSE:

10.1 Dacă una dintre prevederile acestui Contract este găsită de o instanță ca fiind inaplicabilă sau nulă, această inaplicabilitate sau nulitate nu va afecta celelalte prevederi ale Contractului, care vor rămâne în vigoare.

10.2 Prin semnarea prezentului părțile confirmă acceptarea în mod expres a tuturor prevederilor prezentului contract, din care fac parte integrantă termenii și condițiile, despre care confirm că mi-au fost comunicate și că le-am lecturat, în mod esențial cele care se referă la clauzele care prevăd penalități în cuantumul menționat, acest acord echivalând cu acceptul expres al părților, prevăzut de art. 1203 Cod Civil, privind toate clauzele contractuale.

Ai o întrebare? Contactează-ne..

+40 741 130 272
FEEDBACK
    Call Now Button